НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Перелік конкурсних предметів
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2020 року
Особливі умови вступу та пільги
Електронна заява вступника
Приклади завдань вступних випробувань
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
СТОП БУЛІНГ!!!
Методичні матеріали виховної роботи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Профорієнтація
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі

  •  
    bmetsl1
  • bmetsl4
  • bmetsl3


Нові бібліотечні надходження

До уваги викладачів, майстрів, учнів та студентів! В 2016-2017 н.р були нові надходження навчальної літератури.

bookn1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Сотник І.М. Економіка енергетики: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. – 238 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості енергетичної продукції та питання її ціноутворення. Приділено увагу оцінці економічної ефективності господарських заходів в енергетиці, досліджено проблеми планування та прогнозування макроенергетичних показників, формування структури державного управління енергетичною галуззю. Подано тлумачення спеціальних термінів і понять, розкриваються найважливіші закономірності і взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки енергетики. Аналізуються особливості функціонування енергетичного комплексу України та розвинених країн на сучасному етапі економічного розвитку. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів енергетичних спеціальностей, а також може бути корисним для викладачів та інших фахівців з питань економіки енергетики.

bookn2

Бурек Я. та ін.. Верстатне обладнання: Навчальний посібник / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 168 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.

Навчальний посібник відповідає навчальним програмам напрямів “Машинобудування”, “Інженерна механіка”, “Прикладна механіка”, “Харчові технології та інженерія”. Наведено загальні відомості про характеристики та параметри верстатного обладнання, робочу систему верстатів, формоутворення поверхонь, види рухів у верстатах, системи профілювання, структурні та кінематичні схеми верстатів, призначення, характеристики та класифікації верстатного обладнання, кінематичні схеми та ланцюги рухів верстатів, можливості автоматизації підготовки виробництва та виготовлення виробів з використанням автоматизованого верстатного обладнання.

bookn3

Ванкевич П. І., Бурнаєв О. М., Лебідь Н. М. Лабораторний практикум з опору матеріалів:Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2016. – 224 с.

Ілюстрований навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів стаціонарної та заочної форми навчання, призначений для забезпечення підготовки та проведення лабораторних робіт з предметів “Опір матеріалів”, “Механіка матеріалів та конструкцій”, “Технічна механіка” тощо. Багата ілюстративна база, доповнена компакт-диском з фотографіями обладнання та зраз-ків до та після випробувань у у високій роздільній здатності і розміщена в Інтернет, дозволяє студентам кафедр, що не володіють повними комплектами експериментального обладнання, а також студентам заочної форми навчання, до програми навчання яких лабораторний практикум внесено в обмежувальному обсязі, детально ознайомитись з основними закономірностями поведінки базових конструкційних матеріалів, приладами для випробувань та метрологічним забезпеченням.

bookn4  

Косенко В.А., Кадомський С.В. Технологія конструкційних матеріалів та матерілознавство. Лабораторний практикум, част.2. – К.: Університет «Україна», 2012. – 204 с.

bookn5

Грибик І. І. та ін. Економіка та управління підприємством. Теорія і практика. Навчальний посібник / І. І. Грибик, Т. В. Кулініч, Н. В. Смолінська, Н. О. Шпак, В. Я. Гавран. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 428 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

Наведено теоретичні та практичні завдання з основних тем навчальної програми дисципліни, методичні рекомендації щодо виконання типових завдань, теоретичні питання для обговорення, тести та питання для проведення самоконтролю знань. Виконання практичних завдань під час аудиторних занять та самостійного вивчення дисципліни спрямовано на набуття у студентів навичок здійснення економічних розрахунків, обґрунтування висновків і розроблення управлінських рішень. Запропоновані індивідуальні завдання (реферати) дають змогу студентам поглибити знання з тем, що вивчаються. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки ОКР “бакалавр” з галузі знань “Менеджмент та адміністрування” та ОКР “магістр” технічних спеціальностей.

bookn6

Потєхін А. Ф. Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять: навч. посіб. - 2-е вид., випр. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 200 с. - (Вища освіта в Україні).

Курс теоретичної механіки в обсязі програми вищих технічних закладів освіти викладається в формі запитань та відповідей. Наведені базові поняття, теореми, формули. Посібник складається з трьох частин. В першій частині формулюються запитання, в другій – відповіді на них, в третій частині аналізуються базові поняття теоретичної механіки. Цей аналіз суттєво з’єднаний з основним змістом посібника, доповнює його та відображає сучасний стан в цій галузі. Рекомендується студентам вищих технічних закладів освіти.

bookn7

Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: Підручник. 3-тє вид. – Каравела, 2012. – 296 с.

Підручник написано відповідно до програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола. Описано будову, принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних мікромашин. Наведено принципи електровимірювання, будову електровимірювальних приладів. Розглянуто питання електроприводу, електрозабезпечення, викладені основи напівпровідникової техніки. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів і для самостійного вивчення курсу.

bookn8

Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 264 с.

Викладено матеріали стосовно завдань, основних вимог і послідовності курсового проектування деталей машин, об’єктами якого вибрані різноманітні елементи механічних приладів. Подано приклади розрахунків і конструювання зубчастих,черв’ячних, пасових, ланцюгових передач, валів, підшипників, з’єднань, муфт, деталей литва тощо. Третій розділ посібника містить необхідний довідковий матеріал для курсового проектування. Посібник призначений для студентів всіх спеціальностей, які виконують контрольні роботи та курсове проектування з деталей машин.

bookn9

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч.1 : навчальний посібник для вузів / Андрій Юліанович Воробкевич, Василь Сафронович Маляр, Роман Ярославович Совин, Михайло Олександрович Соколовський ; За ред. Олександр Іванович Шегедин . – Львів : Магнолія Плюс, 2004 . – 223 с. - Бібліографія: с.223 (15 назв) . – На укр. яз.

 У збірнику подані задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного і змінного періодичного струму та трифазних кіл, які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». Кожний розділ містить основні положення і співвідношення та приклади розв’язування типових задач. Для всіх задач наведено відповіді. Збірник задач при значений для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

bookn10

Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку. – Львів: Вдавництво Новий Світ-2000, 2013. – 136 с.

У збірнику наведено завдання для виконання контрольних робіт, модульних контролів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» та інших споріднених дисциплін, а також подано приклади розв’язування типових задач, що охоплюють всі розділи деталей машин, наведено необхідну літературу та ДСТУ для виконання завдань. У посібнику приділено також увагу відповідним рекомендаціям щодо теоретичного та практичного засвоєння навчального матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів машинобудівельних спеціальностей.

bookn11

Германович В., Турилин А. - Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы. – СПб.: Наука и техника, 2014. – 320 с.

Альтернативные источники энергии и энергосбережение — Истощение месторождений нефти, угля и газа может привести к глобальной энергетической катастрофе. Ведь традиционные источники энергии иссекаемы. А ветер, Солнце, реки, океаны и моря обладают неисчерпаемыми запасами энергии. Доступна в неограниченных количествах и биомасса, и вторсырье. В книге рассматриваются устройства, с помощью которых можно получать энергию из неисчерпаемых или возобновляемых природных ресурсов. Такие устройства снижают зависимость от традиционного сырья.

Книга рассказывает об использовании солнечного излучения, механической энергии ветра, течения рек, приливов и отливов морей и океанов, геотермальной энергии Земли, биомассы для получения электроэнергии и тепла.

bookn12

І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах, для інженерів-механіків та інженерів-економістів: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2011.- 232 с.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування курсових робіт та методики вирішення практичних типових задач наближених до виробництва з предмету «Організація та планування виробництва», які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

 

bookn13

Строков О. П. Технічне обслуговування та ремонт вантажних і легкових автомобілів, автобусів. Книга 1.Основи будови та експлуатації автопоїздів /О.П.Строков, М.Г.Макаренко, В.Ф.Орлов, В.О.Павленко. За ред.. О.П.Строкова. – К.: Грамота, 2005. – 352 с.: іл..

У підручнику розглянуто будову складових частин автопоїздів, їх роботу та технічне обслуговування. Аналізуються причини несправностей, що можуть виникнути при експлуатації автопоїздів і наводяться способи їх пошуку та усунення. Для учнів ПТУ і коледжів, студентів вузів, викладачів, фахівців робочих професій механіків, водіїв та автослюсарів.

bookn14

Валецька Т.М.Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах: Навчальний посібник. Ч. І// Т.М.Валецька, П.І.Бабій., І.А.Григоришин та ін.; За ред.. Валецької Т.М. – К.: Дакор, КНТ, 2014. – 318 с.

bookn15

Валецька Т.М. та ін..Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах. Навчальний посібник. Ч.ІІ// Т.М.Валецька, П.І.Бабій., І.А.Григоришин та ін.; За ред.. Валецької Т.М. – К.: Дакор, КНТ, 2014. – 536 с.

Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з операційною системою Windows 2000 та пакетом MS Office 2000, необхідних для роботи сучасного офісу. Блок навчально-методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю засвоєння знань, список літератури.

Новини ДВНЗ "БМЕТ"

Інші статті
miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.