НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2019 року
Особливі умови вступу та пільги
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 11 гостей та відсутні користувачіКритерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з української мови за курс основної школи

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з української мови за курс основної школи

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуацій­ної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають:

  • уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;
  • уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьова­них правил пунктуації;
  • уміння належним чином оформляти роботу.

Перевірка диктантів державної підсумкової атестації здій­снюється за традиційною методикою.

2. Матеріал для контрольного диктанту

Для диктанту використо­вується текст, доступний для розуміння абітурієнтів.

Обсяг текстів диктантів становить 160-170 слів з ураху­ванням самостійних і службових частин мови.

Для диктантів викорис­товуються тексти, у яких опрацьовані правила орфографії та (або) пунктуації української мови представлено 3-5 прикла­дами.

3. Одиниця контролю: текст, записаний абітурієнтом з голосу викладача.

4. Оцінювання

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

-     орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються од­наково;

-     виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на ще не вивчені правила; у словах з на­писанням, що не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської пунк­туації;

-     повторювані помилки (у слові, яке повторюється в дик­танті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважа­ються кількома помилками;

-     розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

  • у винятках з усіх правил;
  • у написанні великої літери в складних власних наймену­ваннях;
  • у випадках написання разом і окремо префіксів у при­слівниках, утворених від іменників з прийменниками;
  • у випадках, коли замість одного розділового знака по­ставлено інший і якщо можлива інша інтонація;
  • у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполу­ченнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
  • пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;
  • заміна українських літер російськими;

-     п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

-     орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

Нормативи оцінювання диктанту:

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

 1 

15-16 і більше

7

 4 

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1 (негруба)

 4 

9-10

10

5

7-8

11

 1 (негруба)

6

5-6

12

 -

 Поради абітурієнтам

Готуючись до вступних випробувань з україн­ської мови, візьміть до уваги кілька порад.

1.Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст контрольного диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в школі.

2.Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.

3.Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування.

4.Розчленовуйте орфографію та пунктуацію на частини. Визначте, що в кожній з них є основним. Орфограми, що пи­шуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сніг), вимагають лише уважного слухання. Для напи­сання таких орфограм тренуйте слух.

5.Пам’ятайте, що існують такі правила орфографії, які не збігаються з правилами орфоепії: чується [стобойу], а пи­шеться з тобою, відповідно: [миелуйеис':а] - милуєшся, [зустр'ічайуц':а] - зустрічаються тощо. Ці орфограми пи­шуться за морфологічним принципом. У таких випадках треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови та їхні морфологічні ознаки, систему відмінювання й дієвідмі­нювання. До цих орфограм належать відмінкові форми змін­них частин мови, дієслівні форми, правопис суфіксів і пре­фіксів та ін.

6.Серед пунктограм можна виділити інтонаційні, струк­турні та змістові (смислові). Найпростіше з інтонаційними: можна натренувати слух на окличну, питальну й розповідну інтонації та паузи. Відтак, якщо знати, якій інтонації, паузі який знак відповідає, то основний мінімум розділових знаків буде поставлено правильно. Структурні пунктограми найскладніші. Щоб ними корис­туватися, треба добре знати синтаксичну будову речення, усі типи розділових знаків і основні правила їх розставляння.

Змістові (смислові) пунктограми є спільними зі структур­ними, бо синтаксична будова речення відображає його зміст, є формою логічного наповнення. Однак один логічний зміст може мати кілька синтаксичних структур із різними розді­ловими знаками: як приїду - зайду; після приїзду зайду; коли приїду, то зайду.

7.Під час самостійної перевірки бажано подумки озвучу­вати написане. Це допоможе вам вчасно помітити допущені помилки.

 

miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.