НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Перелік конкурсних предметів
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2020 року
Особливі умови вступу та пільги
Електронна заява вступника
Приклади завдань вступних випробувань
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
СТОП БУЛІНГ!!!
Методичні матеріали виховної роботи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Профорієнтація
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Методичні рекомендації підготовки та проведення окремих видів навчальних занять

1. ЛЕКЦІЯ

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання ВНЗ I-II рівнів акредитації. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи з відповідної навчальної дисципліни.

Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. У ній послідовно і концептуально викладається певна проблема, яка є відповідним елементом навчального курсу конкретного предмета.

Обсяг лекційного курсу визначається робочим навчальним планом, а його тематика - навчальною програмою дисципліни.

Навчальна лекція — це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематично послідовний виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Метою лекції є розкриття основних положень теми, досягнень науки з питань, що розглядаються, з'ясування невирішених і дискусійних проблем, узагальнення досвіду роботи, подання рекомендацій щодо використання основних висновків з тем на практичних заняттях, основних форм навчальних занять, передбачених для засвоєння теоретичного матеріалу.

Призначення лекції полягає в тому, щоб „ввести” студентів у науку, познайомити з основними категоріями, закономірностями навчальної дисципліни, її методологічними аспектами. В лекціях відбивається діалектичний процес розвитку науки, відображаються нові досягнення науки і техніки, вказуються перспективи розвитку дисципліни, що вивчається, її невирішені проблеми. Лекція повинна поглибленню знань, окресленню шляхів і засобів використання матеріалів у практичній роботі. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою. При цьому, викладач зобов'язаний дотримуватися робочої навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежуватися у трактуванні навчального матеріалу, у формах і засобах доведення його до студентів.

Детальніше...

Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку

Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку:

  • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;
  • орієнтація на особистісні досягнення учнів;
  • створення емоційно актуального фону уроку;
  • чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;
  • раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;
  • використання активних методів навчання;
  • зв’язок з раніше вивченим матеріалом, досвідом, набутим учнем;
  • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
  • заохочення прагнень  учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Засоби досягнення викладачем мети:

Детальніше...

Подробнее на сайте: https://medicinego.ruhttps://washealth.ru
https://keepmedicine.ru
https://safemedicine.ru
https://rankmedicine.ruhttps://focmedicine.ruhttps://indianmedicine.ruhttps://dearmedicine.ruhttps://chinese-medicine.ruhttps://bravemedicine.ruhttps://yetimedicine.ru https://natural-cure.ru https://whitemedicine.ru https://enjoymedicine.ru
https://medicineway.ru

Модель проведення уроку теоретичного навчання

Модель проведення уроку теоретичного навчання

Структура уроку

Зміст уроку

Форми проведення уроку

1. Організаційна частина.

1) налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну роботу;

2) емоційна насиченість пізнавальної діяльності учнів;

3) усвідомлення учнями особливостей потенційного проблемно – пошукового поля.

1) взаємне вітання викладача та учнів, організація уваги;

2) розгляд проблемних питань у формі:

- доповіді;

- повідомлення;

- реферату;

- творчої роботи;

- елементів гри.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

1) створення оптимальних психолого – дидактичних умов для продуктивного функціонування внутрішніх проблемних ситуацій викладача та учнів;

2) мотивація навчання учнів;

3) відшукування зв’язків опорних знань учнів з невідомими знаннями;

4) перевірка домашнього завдання;

5) змістовність і розгорнутість зовнішнього і внутрішнього навчального діалогів;

6) введення в нову тему уроку;

7) взаємозв’язок і доступність різних проблемно – діалогових форм пошукового осмислювального процесу викладача і учня;

8) актуалізація мотиваційних резервів учнів.

1) фронтальне, індивідуальне та бліцопитування;

2) бесіди (вступна, повідомлення);

3) розв’язування кросвордів, тестів;

4) короткі самостійні роботи (теорія, задача, практична робота);

5) читання науково – популярної літератури;

6) доповіді;

7) повідомлення тощо.

3. Постановка завдань уроку.

1) вибір оптимальних рівнів розв’язання учнями проблемних завдань залежно від інтелектуально – вольових можливостей учнів.

4. Пояснення нової теми.

1) сприймання та усвідомлення учнями фактичного матеріалу;

2) мінімізація теоретичного матеріалу теми;

3) ґрунтовна психологічна готовність учителя й учня до спільного пошуку нових знань;

4) осмислення зв’язків і залежності між елементами матеріалу, що вивчається.

1) вступні мотиваційні та пізнавальні вправи;

2) лекція;

3) науково – популярна розповідь, аналіз фактичного матеріалу;

4) бесіда;

5) робота з таблицями, схемами, рисунками, графіками.

5. Оперативний контроль.

1) оцінювання учнями правильного розуміння набутих знань;

2) корекція адекватності оволодіння навчальною інформацією;

3) визначення ступеню оволодіння навчальним матеріалом, розуміння смилового змісту матеріалу, що вивчають;

4) стимулювання успіхів у конкретній навчальній діяльності.

1) система завдань для оцінки рівнів і розуміння навчального матеріалу (засвоєння учнями знань у стандартних та інноваційних умовах);

2) розв’язання корекційних задач і тестів;

3) міні – диспут, дискусія.

6. Закріплення вивченого на уроці.

1) відпрацювання способів навчальної діяльності;

2) творче перенесення знань учнів у нові умови діяльності;

3) взаємооцінка засвоєних знань і вироблених умінь учнями;

4) осмислення діяльності в різних ситуаціях.

1) система вправ для вироблення вмінь і навичок;

2) диференціація навчальних завдань, форм і методів діяльності для практичного використання знань;

3) короткі практичні роботи;

4) досліди;

5) евристичні бесіди тощо.

7. Систематизація та узагальнення знань.

1) тестове оцінювання рівня оволодіння знаннями, нормами, цінностями;

2) структурування матеріалу, що вивчають, встановлення логічних зв’язків;

3) оформлення систематизованих знань; перехід від вузьких до широких узагальнень.

1) узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки, що розглядаються на уроці;

2) науково – популярна розповідь;

3) тести;

4) евристична бесіда;

5) бліц – опитування реконструктивного й творчого напряму;

6) семінари, конференції, практикуми;

8. Підсумки уроку.

1) підведення підсумків розглянутих на уроці знань;

2) пояснення домашнього завдання;

3) оцінювання знань учнів.

1) короткий огляд змісту уроку;

2) написання на дошці номерів завдань;

3) оголошення оцінок (балів) з коротким коментарем.

Технологічна модель сучасного уроку виробничого навчання

Технологічна модель сучасного уроку виробничого навчання

Структурний елемент

Дидактичне завдання

Діяльність

Педагогічний коментар

Майстра виробничого навчання

Учнів

Організація заняття

Організація і психологічне налаштування учнів на спільну працю

Доброзичливо, чітко, переконливо інформує учнів про те чим? навіщо? вони будуть займатись на уроці

Негайно приступають до навчальної діяльності

Важливо:

Зовнішній вигляд майстра виробничого навчання (спецодяг), психологічна готовність його до уроку, до співпраці з учнями, посмішка…

Вступний інструктаж

Актуалізація опорних знань, умінь, навичок учнів (набутого навчального досвіду).

Дає коротку характеристику минулого уроку і встановлює його логічні, конструктивні зв’язки з нинішнім.

Активно співпрацюють з майстром виробничого навчання

Ефективні методи цільової установки:

Створення ситуації «нового» в вирішенні навчально-виробничого завдання.

Організація бесід, дискусій, рольових ігор з найбільш раціонального використання обладнання матеріалів, технології виконання.

Демонстрація зразків навчально-виробничих робіт.

Мета опитування:

Забезпечення теоретичної основи майбутньої професійної діяльності. Питання повинні нести продуктивний характер: «Чому?», «Поясніть..», «Порівняйте..», «Обґрунтуйте..», «Зробіть висновок…».

Інструктування

Проводити з позиції попередження помилок, ускладнень. Прийоми роботи показувати тільки ті які є новими для учнів. Залучення учнів до самостійного розбору технічної документації, вибору інструменту, пристосувань, режимів.

Мотивація навчальної діяльності

Перевірка домашнього завдання (при необхідності)

Пояснення нового матеріалу та способів виконання практичних дій.

Спільне визначення навчальної мети уроку та показників її досягнення.

Розповідь (бесіда) з практичним показом виконання професійних дій, навчальних виробничих вправ в уповільненому темпі. Далі в робочому темпі кваліфікованого робітника виконати показану роботу (вправу) або її частину.

Уважно слухають, приймають участь в коментарях майстра, в поясненнях необхідності виконувати роботу (вправу) у запропонованій послідовності.

Апробують методику виконання дії, вправи.

Видача завдань учням з поясненням нормативів оцінки навчальної роботи, методів самоконтролю і вимог охорони праці та безпеку життя-діяльності.

Отримують завдання, уточнюють незрозумілі питання.

Готують робоче місце.

Поточний інструктаж

Формування (відпрацювання)нових способів, дій і застосування (закріплення, розвиток, поглиблення) основних способів дій перед виконанням трудових прийомів, операцій, процесів. Контроль і корекція набутого навчального досвіду.

Організація, поточне обстеження, керівництво роботою учнів при вихованні тренувальних вправ, навчально-виробничих робіт:

- перевірка правильної організації робочих місць та дотримання вимог безпеки праці.

- перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів;

- надавати допомогу учням в налагодженні обладнання;

- здійснення між операційного контролю;

- приймання та оцінка робіт;

- здійснення індивідуальних та колективних інструктажі (при необхідності);

- налагодження даних на кожного учня: правильність і раціональність методів їх роботи, самостійність, творчу активність, використання на практиці технічних знань тощо;

- здійснення підсумкового контролю.

Самостійна робота. Виконують вправи. Здійснюють самоконтроль та взаємоконтроль

Важливо:

- вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору всієї групи;

- розвивати в учнів здатність аналізувати свою роботу, знаходити причини помилок та способи їх усунення, не давати учням готових вказівок як виправити помилку;

- не втручатись в роботу учнів, якщо в цьому немає необхідності

- заохочувати учнів до творчого, раціоналізаторського підходу до виконання завдань;

- привчати до постійного використання навчально-технічної документації;

- використовувати поставну організацію цільових обходів;

- критерієм оцінки якості роботи учнів є безпомилкове виконання кожного прийому і виготовлення деталей, виробів без відхилень від технічних умов.

Заключний інструктаж

Узагальнення і систематизація набутих умінь та навичок трудових прийомів, операцій і процесів.

Повідомлення про досягнення навчальної мети та завдань уроку:

- виконання навчально-виробничих завдань;

- розбір неточностей, загальних помилок, зазначення шляхів їх попередження;

- аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць;

- розглянути випадки витрати робочого часу, браку, аналіз їх причин;

- повідомлення оцінок (балів).

Видача домашнього завдання:

- повторення теоретичного матеріалу;

- виконання технічних розрахунків;

- вивчення інструкційних карток;

- самостійна розробка технологічних процесів;

- конструювання, виготовлення приладів;

- тренування на тренажерах тощо.

Роблять самостійний аналіз власної роботи на уроці

Необхідно:

- залучати всіх учнів до активного обговорення підсумків уроків;

- при оцінці робіт виходити насамперед з їх якості і термінів виконання;

- Важливо:

- щоб завершення уроку було навчальним;

- звертати більше уваги на досягнення учнів. Чітко показати чого досягли?, чому навчились?

- Оцінка повинна бути всебічна і об’єктивна.

Домашнє завдання:

- закріплення досягнутого;

- повинне нести випереджувальний характер;

- інструктувати учнів про способи і порядок його виконання.

Детальніше...

Типові вимоги до проведення вступного інструктажу

Plan

miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.