НОВИНИ БМЕТ
ПРО НАВЧАЛЬНЫЙ ЗАКЛАД
Статут
Історія технікуму
Візитка
Адміністрація
Керівники структурних підрозділів
Педагогічний склад
Структура методичної роботи
Матеріально-технічна база
Технікум у фотографіях
Сторінка директора
АБІТУРІЄНТУ
Ліцензія і сертифікати
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
Перелік конкурсних предметів
Правила прийому
Перелік документів
Програми вступних випробувань
Етапи вступної кампанії 2020 року
Особливі умови вступу та пільги
Електронна заява вступника
Приклади завдань вступних випробувань
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Витяг з Положення про заочну форму навчання
Напрямки освітньої діяльності
Вартість навчання за один рік
ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення студентів
Педагогічні досягнення
Науково-дослідницькі роботи
Спортивні досягнення
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
Поради студентам
Заняття у вільний час
Розклад занять
Дистанційна форма навчання
Стипендія
ВИХОВНА РОБОТА
Психологічна служба
Самоврядування
Гуртожиток
Батьківський комітет
Витяг із Правил внутрішнього розпорядку технікуму
Виховні заходи
СТОП БУЛІНГ!!!
Методичні матеріали виховної роботи
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Положення про організацію освітнього процесу
Структура методичної роботи
Методична рада
Інформація для педагогів
Навчальні програми та рекомендації
ІНФОРМАЦІЯ БАТЬКАМ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Профорієнтація
Доступ до публічної інформації
Центр праце- влаштування
Положення про Службу працевлаштування
Рекомендації випускнику
Роботодавці пропонують
Фінансово-господарська діяльність

Хмарка тегів

mycontactus

socinic

Зараз на сайті

На сайті 6 гостей та відсутні користувачіСтудентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в ДВНЗ «Білоцерківський Механіко-Енергетичний Технікум» є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, що віднесені до їх повноважень.

У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які в навчальному закладі на всіх формах навчання. Кожен студент має право обирати і бути обраним в органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних принципах за ініціативою студентів і є складовою суспільного самоврядування навчального закладу. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Положенням навчального закладу Про студентське самоврядування Технікуму. Перелік повноважень органів студентської самоврядуванні визначається Положенням про студентське самоврядування в учбовому закладі і узгоджується з керівництвом навчального закладу.

Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій і рухів, громадських і релігійних організацій.

Студентське самоврядування - це така форма управління, яка передбачає активну участь студентів в підготовці і реалізації рішень, що стосуються життєдіяльності навчального закладу, як в цілому, так і його підрозділів, включення студентів в різні види соціально значимої діяльності, прояв ініціативи студентства.

Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині можливість розкрити свій потенціал, реалізувати свої здібності, навчає приймати рішення і аналізувати результати, сприяє соціальному, етичному і творчому зростанню особи. Таким чином, беручи участь в роботі органів студентського самоврядування, молода людина отримує нові знання і можливості проявити ініціативу і лідерські якості.

Метою діяльності студентського самоврядування є відносно контрольована соціалізація особи людини, орієнтована на:

• забезпечення права на освіту і працю і реалізацію цього права;

• інтереси студентів, цілі розвитку; і завдання особового розвитку;

• створення умов для продуктивного руху студентів по тих дорогах, які вибрали вони самі відповідно до вимог суспільства, сім'ї і педагогічного колективу;

• формування у студентів уміння пізнавати світ, здійснювати дослідницьку і пошукову діяльність;

• надання студентам допомоги в ухваленні рішень, в освоєнні найбільш індивідуально значимих і коштовних методів розуміння себе і інших. Основними завданнями функціонування студентської самоврядуванні виступають:

• створення реальної форми студентської демократії;

• виконання студентами ролей, пов'язаних з ухваленням рішень, проявом відповідальності і дисциплінованості;

• формування уміння працювати в колективі;

• розвиток здібностей творчо і діалектичний оцінювати суспільні явища, поєднувати в собі переконаність з моральністю і культурою; • формування сприйнятливості до інноваційного досвіду, народження власної ініціативи і нестандартного мислення;

• розвиток здатності самим виробляти думку, оцінювати явища і події, аналізувати, порівнювати, робити виводи;

• формування потреби постійне підвищувати свої освітній і професійний рівень в безперервній освіті протягом всього життя.

Структура студентського самоврядування

Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчального закладу, його структурних підрозділів, курсу, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентської самоврядуванні є виборними. Їх формування визначається «Положенням про студентське самоврядування» (на рік). Первинна структурна одиниця студентського самоврядування здійснюється на рівні академічної групи.

Найвищим органом самоврядування Технікуму є Студентська Рада, на якій:

• затверджується Положення про студентське самоврядування, в якій визначаються повноваження і порядок обрання виконавських органів студентського самоврядування, порядок звітності і інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

• формується і затверджується склад виконавського органу студентського самоврядування (студентська Рада технікуму) і обирається голова (заступник), визначаються терміни їх повноваження;

• не менше одного разу в рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і затверджують їх діяльність;

• розглядаються питання життєдіяльності студентів, обкреслені довкола завдань органів студентського самоврядування.

Органом управління є Студентська Рада на чолі з головою. Позачергова конференція скликається на вимогу 10% студентів навчального закладу. Голова виконавчого органу студентського самоврядування:

• організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

• представляє інтереси студентства технікуму, делегує свої повноваження заступникові;

• може брати участь в роботі інших комітетів і комісій;

• забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів, ініціює проведення позачергової конференції;

• має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації і органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності.

Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. Голова і секретар студентського самоврядування відповідають за збереження документації студентського самоврядування.

Студентська Рада Технікуму формується з найбільш активних студентів на виборній основі і здійснює такі функції як: затвердження плану розвитку студентської самоврядуванні на рік, що представляється Студентською Радою; затвердження звітів по заходах, проведеною Студентською Радою; затвердження нормативних документів і розгляд питань, що виникають в ході життєдіяльності Технікуму. Засідання Студентської Ради проводяться головою не менше одного разу в місяць і є правосильними, якщо на них були присутні не менше двох третин з числа вибраних до складу членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Засідання Ради студентського самоврядування веде голова, або за дорученням – заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою і секретарем. Вирішення органів студентського самоврядування доводяться до уваги ДВНЗ «Білоцерківський Механіко-Енергетичний Технікум»

Основними ланками діяльності Студентської Ради самоврядування ДВНЗ «БМЕТ» є:

1. Комітет організації спортивно-оздоровчої роботи : Комітет організації спортивно-оздоровчої роботи орієнтований на пропаганду здорового способу життя за допомогою проведення просвітницької роботи, надання студентам інформації про можливості для заняття фізкультурою і спортом, організації роботи тематичних лекторіїв, Днів здоров'я.

2. Комітет інформації і зв'язку з громадськістю: Комітет інформації і зв'язку з громадськістю дозволяє вирішити проблему створення єдиного інформаційного простору Коледжу за рахунок організації роботи студентських засобів масової інформації у формі студентської газети «Студентський вісник», незалежного студентського видання «Правда» і різних інформаційних стендів.

3. Профспілковий комітет: До даного комітету входять ВСІ профорги навчальних груп. Метою діяльності профспілкового комітету є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних та інтересів студентів та учнів своїх груп.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування Органи студентського самоврядування мають право:

• отримувати від адміністрації ДВНЗ «Білоцерківський Механіко-Енергетичний Технікум» консультаційну підтримку і інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

• звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу, відносно питань, що належать до круга повноважень студентського самоврядування, отримувати відповіді на необхідні питання;

• вести конструктивний діалог з адміністрацією ДВНЗ «Білоцерківський Механіко-Енергетичний Технікум» з приводу дій посадових співробітників, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії, відповідно закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу відповідно до законодавства;

• делегувати представників у Всеукраїнські студентські Ради при Міністерстві освіти і науки України. Органи студентської самоврядуванні зобов'язані:

• забезпечувати підтримку прав і інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків; • піднімати проблеми студентів перед адміністрацією; • звітувати перед студентською громадою, щодо своєї діяльності;

• підтримувати розвиток і вдосконалення студентського самоврядування;

• координувати свою діяльність у ДВНЗ «Білоцерківський Механіко-Енергетичний Технікум» з іншими студентськими об'єднаннями;

• погоджувати в установленому порядку зміни і доповнення до Положення про студентське самоврядування і по інших питаннях, що вимагають розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів ДВНЗ «Білоцерківський Механіко-Енергетичний Технікум»

miniserstv osvity urad portal 180x60
prezident vru
Vysha osvita pto

Контакти

ДВНЗ "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"

09108, Україна м.Біла Церква, вул. Леваневського 52/4

Телефон/факс (04563) 7-10-09

E-mail: bmetdvnz@ukr.net 

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів АЕ № 636706

від 19.06.2015 р.