Положення про батьківський комітет

Інформація для батьків
  1. Загальні положення

1.1 Положення про батьківський комітет приймається на загальних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по технікуму. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

1.2 Батьківський комітет (далі за текстом – комітет) очолює голова. Комітет підпорядковується і підзвітний загальним батьківським зборам. Термін повноважень комітету – один рік (зміна складу комітету проводиться щорічно).

1.3 Для координації роботи до складу комітету входить завідувач відділення        ( ОКР «Молодший спеціаліст») та заступник директора з виховної роботи  (ОКР «Кваліфікований робітник»)

1.4 Діяльність комітету здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства держави в галузі освіти, Типових положень, Статуту технікуму та даного положення.

1.5 Рішення комітету є рекомендаційними.

  1. Основні задачі

 

Основними задачами комітету є:

  • Сприяння керівництву технікуму

– в удосконаленні умов для здійснення навчального процесу в охороні життя та здоров’я студентів та учнів;

– у захисті законних прав та інтересів учнів та студентів в організації та проведенні загальних заходів технікуму.

2.2  Організація роботи з учнями та студентами з роз’яснення їх прав та обов’язків , значення всебічного виховання дитини в родині.

  1. Функції батьківського комітету технікуму.

3.1 Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу   ( надання допомоги у поліпшенні матеріально – технічної бази).

3.2 Координує діяльність батьківських комітетів в групах.

3.3 Проводить роз’яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів та студентів про їхні права та обов’язки.

3.4 Сприяє у проведенні загальних заходів технікуму.

3.5 Бере участь в підготовці технікуму до нового навчального року.

3.6 Надає допомогу керівництву технікуму в організації та проведенні загальних батьківських зборів.

3.7 Розглядає звернення на свою адресу, а також звернення з питань, що віднесені дійсним положенням до компетенції батьківського комітету, за дорученням керівника технікуму.

3.8 Бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно – гігієнічних правил і норм.

3.9 Взаємодіє з громадськими організаціями з питань інформування традицій технікуму та укладу студентського життя.

3.10 Взаємодіє з педагогічним колективом технікуму з питань профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів та студентів.

3.11 Взаємодіє з іншими органами самоврядування технікуму, з питань проведення загальних заходів та інших питань, що знаходяться в компетенції комітету.

  1. Права батьківського комітету

 

Відповідно до компетенції, установленої дійсним положенням, комітет має право:

4.1 Вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування технікуму.

4.2 Заслуховувати та одержувати інформацію від керівника технікуму та інших органів самоврядування.

4.3 Викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів та студентів на підставі рішення батьківських комітетів груп.

4.4 Заохочувати батьків (законних представників) учнів та студентів до активної роботи в комітеті, надавати допомогу у проведенні загальних заходів тощо.

4.5 Організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій.

4.6 Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

4.7 Сприяти дотриманню санітарно –гігієнічних та матеріально – технічних умов функціонування навчального закладу.

4.8 Пропонувати посильну допомогу в розвитку матеріально – технічної бази технікуму та гуртожитку.

  1. Відповідальність батьківського комітету

 

Комітет відповідає за:

5.1 Виконання рішень та рекомендацій комітету.

5.2 Встановлення взаєморозуміння між керівництвом технікуму та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів та студентів.

5.3 Прийняття рішень відповідно до діючого законодавства.

5.4 Бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.

  1. Організація роботи

6.1 До складу комітету входять голови батьківських комітетів учнів та студентів по одному від кожної групи.

6.2 Зі свого складу комітет вибирає голову (в залежності від чисельності складу можуть обиратись заступники голови та секретар).

6.3 Комітет звітує перед загальними батьківськими зборами не менше двох разів на рік.

6.4 Комітет має право виносити рішення при наявності на засіданні не менше

50 % свого складу. Рішення приймаються більшістю голосів.

6.5 Документація комітету, що відносяться до його компетенції (протоколи засідань), ведеться від імені технікуму, документи підписують голова та секретар комітету.

Наступний запис
Поради батькам
Меню