Положення про дистанційну форму навчання

Дистанційне навчання

І. Загальні положення

1.1. Положення про дистанційну форму навчання в ДВНЗ «БМЕТ» (далі – Положення) визначає основні засади організації та здійснення дистанційної форми навчання в ДВНЗ «БМЕТ» (далі – Технікумі).

1.2. Положення розроблено відповідно до: Конституції України, Закону України про «Професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України №466 «Про затвердження положення про дистанційне навчання» та нормативної бази Технікуму.

1.3. Під дистанційною формою навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Завданням дистанційної форми навчання є забезпечення здобувачам професійно-технічної освіти можливості реалізації права на здобуття вищої освіти та професійної кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

1.5. Дистанційна форма навчання в Технікумі здійснюється на базі Платформи GSuiteforEducation.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційної форми навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

веб-ресурси навчальних дисциплін – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння освітніх компонентів, яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачів програмних засобів;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

платформа G Suite for Education – це відкрите віртуальне освітнє середовище, яке надає педагогічним працівникам, здобувачам фахової передвищої освіти  широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційної форми навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між педагогічними працівниками та здобувачами фахової перед вищої освіти, а також управління процесом дистанційної форми навчання;

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційної форми навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційної форми навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (здобувачі фахової передвищої освіти), та особи, які забезпечують дистанційний освітній процес (педагогічні працівники);

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційної форми навчання у закладах освіти та наукових установах.

 

ІІ. Мета, завдання та основні засади дистанційної форми навчання

 

2.1. Мета впровадження дистанційної форми навчання:

 • реалізація інноваційно-креативної складової ідеології вивчення дисциплін, надання студентам та учням можливості отримати поглиблені знання, набути уміння та навички систематичного подальшого професійного самовдосконалення відповідно до обраної спеціальності, навчальної програми з використанням сучасних інформаційно-комунікаційнихтехнологій за місцем проживання або тимчасового перебування;
 • набуття методологічного та технологічного досвіду для створення в Технікумі системи дистанційної освіти.

2.2. Основними завданнями Технікуму з впровадження дистанційної форми навчання є:

 • розширення доступу різних категорій студентів та учнів до якісного навчання завідповідними програмами;
 • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб,особливостей і можливостей студентів та учнів;
 • підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосуваннясучасних освітніх технологій;
 • створення додаткових можливостей спілкування викладачів і студентів/учнів умежах активного творчого навчання;
 • забезпечення навчання за дистанційною формою у навчальноконсультативних центрах Технікуму та подальше перетворення їх улокальні центри дистанційного навчання.
 • забезпечення контролю якості освіти.

2.3. Дистанційна форма навчання може реалізуватися як:

 • технологія організації навчального процесу денної і заочної форм навчання;
 • технологія організації підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • окрема форма навчання.

2.4. Дистанційна форма навчання є особливою формою навчання осіб, які мають відповідний освітній рівень, для здобуття ними певного рівня вищоїосвіти шляхом дистанційного вивчення навчальних дисциплін і складання заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю,передбачених навчальним планом. Дистанційна форма навчання застосовується для всіх рівнів вищої освіти за всіма напрямками підготовки і спеціальностей.

2.5. Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок, що надаються дистанційно, мають відповідати вимогам державного стандарту освіти,встановленого для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

ІІІ. Управління системою дистанційної форми навчання

 

 • Загальне управління системою дистанційної форми навчання (ДФН) здійснює

Директор.

 • Оперативне управління здійснює заступник директор з НВР шляхом вирішення загальних питань планування, організації, координації й контролю у сфері реалізації дистанційної форми навчання. До його функцій належить:
 • забезпечення реалізації політики Технікуму у сфері дистанційної форми навчання;
 • розроблення пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення дистанційної форми навчання;
 • розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційної форми навчання.

 

 1. IV. Особливості організації освітнього процесу та зарахування результатів дистанційної форми навчання

 

4.1. Учасниками дистанційної форми навчання можуть бути:

 

 • здобувачі фахової перед вищої освіти;
 • педагогічні працівники;
 • адміністратори дистанційної форми навчання тощо.

4.2. Робочий час педагогічних працівників, які забезпечують дистанційу форму навчання, регламентується Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 року № 450 та нормативною базою Технікуму.

4.3. Освітній процес у формі дистанційної форми навчання в Технікумі організовується на підставі навчальних планів, розроблених відповідно до освітніх програм, які в свою чергу розробляють відповідно до стандартів вищої освіти і вимог технологій дистанційного навчання.

4.4. Дистанційна форма навчання здійснюється у наступних формах: дистанційні навчальні заняття; самостійна робота (виконання проектних завдань, домашніх контрольних робіт тощо); контрольні заходи. Основною формою організації дистанційного навчання є самостійна робота.

Самостійна робота передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів. Вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретної дисципліни визначаються робочою навчальною програмою дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що складають методично-інформаційне заняття та інші.

4.5. Основними видами дистанційних навчальних занять при дистанційній формі навчання і Технікумі є: лекція, консультація, семінар, практичне заняття, імітаційне лабораторне заняття та інші.

4.5.1. Лекція – один із видів навчального заняття в дистанційній формі навчання, на якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку як у синхронному режимі, коли студенти можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання в реальному вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу. Допускається викладення лекційного матеріалу у вигляді веб-сторінок або у форматі PDF.

4.5.2. Консультація – це елемент навчального процесу, за яким студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

4.5.3. Семінар – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

4.5.4. Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань,сформульованих у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати для перевірки розміщуються на Платформі дистанційного навчання.

4.5.5. Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке передбачає, що студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни. При проведенні лабораторних робіт студенти набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою,обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні заняття в дистанційному навчанні в залежності від напряму підготовки (спеціальності), рівня матеріально-технічної оснащеності, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій можуть проводитись у таких варіантах: тільки очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях; повністю дистанційно з використанням відповідних моделювальних програм (емуляторів),віртуальних лабораторій тощо; частково – очно, а частково – дистанційно.

Перелік дисциплін, за якими не допускається дистанційне виконання лабораторних робіт, визначають циклові методичні комісії за спеціальностями.

4.6. Контрольні заходи для студентів дистанційної форми навчання передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Самоконтроль є первинною формою контролю знань студентів,який обов’язково забезпечується структурою та організацією будь-якого дистанційного курсу. Основною формою вхідного, поточного та рубіжного контролю є тестування. Крім того, поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та дискусій.

 

 

 1. V. Особливості організації і функціонування Платформи

 

5.1. Для організації освітнього процесу на основі технологій дистанційного навчання Технікум використовує Платформу, що створена на базі G Suite for Education (пакет хмарних додатків для побудови інформаційно-освітньої структури закладу освіти).

5.2. При використанні G Suite for Education:

 • педагогічні працівники можуть самостійно або за допомоги адміністраторів Платформи створювати дистанційні курси, проводити навчання, розподіляти та перевіряти завдання, проводити всі види контролю тощо;
 • здобувачі фахової перед вищої освіти отримують доступ до навчальних матеріалів, представлених у різноманітних формах (текст, відео, анімація, презентація тощо), а також мають можливість інтерактивного спілкування.

5.3.  Системотехнічне забезпечення дистанційної форми навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцій тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційної форми навчання Технікуму цілодобовий доступ до веб-ресурсіві веб-сервісів для реалізації освітнього процесу у синхронному та асинхронному режимах.

5.4. Платформа розміщується на серверах Технікуму та адмініструється його працівниками.

5.5. Веб-ресурси Платформи включають:

 • дистанційні курси, розроблені у G Suite for Education за якими здійснюється навчання здобувачів фахової перед вищої освіти відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем педагогічних працівників. Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного учасника дистанційної форми навчання.

5.6. Адміністратор Платформи виконує такі функції:

 • розробляє і підтримує Платформу;
 • зберігає, накопичує і надає доступ до веб-ресурсів навчальних дисциплін;
 • розподіляє права доступу всіх учасників процесу дистанційної форми навчання;
 • реєструє суб’єктів дистанційної форми навчання;
 • надає технічну допомогу учасникам щодо створення веб-ресурсів, проведення навчальних занять, контрольних заходів тощо;
 • зберігає та надає керівництву Технікуму статистичну інформацію щодо залучення педагогічних працівників, здобувачів освіти до процесу дистанційної форми навчання.

 

 

 

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися наказом директора технікуму.

6.3. У випадку внесення змін або доповнень у нормативно-правові документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.

Наступний запис
Методичні рекомендації при організації освітнього процесу в карантинних умовах
Меню