Технологічна модель сучасного уроку виробничого навчання

Викладачам

Технологічна модель сучасного уроку виробничого навчання

Структурний елемент Дидактичне завдання Діяльність Педагогічний коментар
Майстра виробничого навчання Учнів
Організація заняття Організація і психологічне налаштування учнів на спільну працю Доброзичливо, чітко, переконливо інформує учнів про те чим? навіщо? вони будуть займатись на уроці Негайно приступають до навчальної діяльності Важливо:

Зовнішній вигляд майстра виробничого навчання (спецодяг), психологічна готовність його до уроку, до співпраці з учнями, посмішка…

Вступний інструктаж Актуалізація опорних знань, умінь, навичок учнів (набутого навчального досвіду). Дає коротку характеристику минулого уроку і встановлює його логічні, конструктивні зв’язки з нинішнім. Активно співпрацюють з майстром виробничого навчання Ефективні методи цільової установки:

Створення ситуації «нового» в вирішенні навчально-виробничого завдання.

Організація бесід, дискусій, рольових ігор з найбільш раціонального використання обладнання матеріалів, технології виконання.

Демонстрація зразків навчально-виробничих робіт.

Мета опитування:

Забезпечення теоретичної основи майбутньої професійної діяльності. Питання повинні нести продуктивний характер: «Чому?», «Поясніть..», «Порівняйте..», «Обґрунтуйте..», «Зробіть висновок…».

Інструктування

Проводити з позиції попередження помилок, ускладнень. Прийоми роботи показувати тільки ті які є новими для учнів. Залучення учнів до самостійного розбору технічної документації, вибору інструменту, пристосувань, режимів.

Мотивація навчальної діяльності Перевірка домашнього завдання (при необхідності)
Пояснення нового матеріалу та способів виконання практичних дій. Спільне визначення навчальної мети уроку та показників її досягнення.
Розповідь (бесіда) з практичним показом виконання професійних дій, навчальних виробничих вправ в уповільненому темпі. Далі в робочому темпі кваліфікованого робітника виконати показану роботу (вправу) або її частину. Уважно слухають, приймають участь в коментарях майстра, в поясненнях необхідності виконувати роботу (вправу) у запропонованій послідовності.

Апробують методику виконання дії, вправи.

Видача завдань учням з поясненням нормативів оцінки навчальної роботи, методів самоконтролю і вимог охорони праці та безпеку життя-діяльності. Отримують завдання, уточнюють незрозумілі питання.

Готують робоче місце.

Поточний інструктаж Формування (відпрацювання)нових способів, дій і застосування (закріплення, розвиток, поглиблення) основних способів дій перед виконанням трудових прийомів, операцій, процесів. Контроль і корекція набутого навчального досвіду. Організація, поточне обстеження, керівництво роботою учнів при вихованні тренувальних вправ, навчально-виробничих робіт:

– перевірка правильної організації робочих місць та дотримання вимог безпеки праці.

– перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів;

– надавати допомогу учням в налагодженні обладнання;

– здійснення між операційного контролю;

– приймання та оцінка робіт;

– здійснення індивідуальних та колективних інструктажі (при необхідності);

– налагодження даних на кожного учня: правильність і раціональність методів їх роботи, самостійність, творчу активність, використання на практиці технічних знань тощо;

– здійснення підсумкового контролю.

Самостійна робота. Виконують вправи. Здійснюють самоконтроль та взаємоконтроль Важливо:

– вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору всієї групи;

– розвивати в учнів здатність аналізувати свою роботу, знаходити причини помилок та способи їх усунення, не давати учням готових вказівок як виправити помилку;

– не втручатись в роботу учнів, якщо в цьому немає необхідності

– заохочувати учнів до творчого, раціоналізаторського підходу до виконання завдань;

– привчати до постійного використання навчально-технічної документації;

– використовувати поставну організацію цільових обходів;

– критерієм оцінки якості роботи учнів є безпомилкове виконання кожного прийому і виготовлення деталей, виробів без відхилень від технічних умов.

Заключний інструктаж Узагальнення і систематизація набутих умінь та навичок трудових прийомів, операцій і процесів. Повідомлення про досягнення навчальної мети та завдань уроку:

– виконання навчально-виробничих завдань;

– розбір неточностей, загальних помилок, зазначення шляхів їх попередження;

– аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць;

– розглянути випадки витрати робочого часу, браку, аналіз їх причин;

– повідомлення оцінок (балів).

Видача домашнього завдання:

– повторення теоретичного матеріалу;

– виконання технічних розрахунків;

– вивчення інструкційних карток;

– самостійна розробка технологічних процесів;

– конструювання, виготовлення приладів;

– тренування на тренажерах тощо.

Роблять самостійний аналіз власної роботи на уроці Необхідно:

– залучати всіх учнів до активного обговорення підсумків уроків;

– при оцінці робіт виходити насамперед з їх якості і термінів виконання;

– Важливо:

– щоб завершення уроку було навчальним;

– звертати більше уваги на досягнення учнів. Чітко показати чого досягли?, чому навчились?

Оцінка повинна бути всебічна і об’єктивна.

Домашнє завдання:

– закріплення досягнутого;

– повинне нести випереджувальний характер;

– інструктувати учнів про способи і порядок його виконання.

ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Тип уроку виробничого навчання може визначатися за основною дидактичною метою, а вид уроку виробничого навчання вказує на методику його проведення. Класифікацію уроків виробничого навчання за дидактичною метою можна представити у вигляді таблиці.

Тип уроку Зразок формулювання дидактичної мети
Урок формування первісних умінь • Навчити учнів правильному виконанню прийомів…

• Навчити учнів правильному виконанню прийомів, що входять в операцію…з дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

• Сформувати в учнів первісні уміння по виконанню прийомів, операцій…з дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Урок формування складних умінь (наприклад, сполучення двох операцій в одну; виконання операцій по раціональному методу) • Навчити учнів більш раціональному виконанню операції за допомогою спецпристроїв…,по методу новатора…

• Сформулювати в учнів сучасного виконання, операцій, які дають високу якість і економію часу.

Урок удосконалювання умінь і формування навичок Закріпити, удосконалити в учнів виконання наступних прийомів, операцій…з дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок при виконанні навчально-виробничих робіт • Закріпити й удосконалювати знання, уміння і навички учнів щодо розробки техпроцесу виготовлення…

• Закріпити й удосконалювати уміння і навички учнів по темі…,прилучати до раціоналізації і винахідництва.

Контрольно-перевірочний урок • Перевірити й оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів по виконанню операції…

• Перевірити рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів по виконанню робіт. Виявити пробіли в знаннях і уміннях учнів.

Традиційні види уроків виробничого навчання:

урок – вправа;

урок – екскурсія;

урок – вступне заняття;

урок – комплексні роботи;

урок – самостійні (практичні) роботи.

Нетрадиційні види:

урок технічної творчості;

урок – конкурс професійної майстерності;

урок – лабораторна робота;

урок – ділова гра, рольова гра;

урок – виробничий семінар;

урок – аналіз конкретних ситуацій;

урок – вивчення передових методів праці;

бінарний урок;

урок – дискусія;

уроки – вікторини, конкурси й ін.

 

Типові вимоги до проведення вступного інструктажу

Послідовність Особливості вступного інструктажу
1. Повідомлення теми і мети уроку.

2. Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання вправ або самостійних робіт.

3. Актуалізація опорних знань. Перевірка знань учнів з теоретичного матеріалу.

4. Вивчення креслень, технічних вимог, демонстрація зразків – еталонів навчально-виробничих робіт.

5. Ознайомлення учнів з матеріалами.

6. Вивчення документів письмового інструктажу (інструкційні карти, карти технічного процесу, виробничих інструкцій, тощо.

7. Аналіз можливих помилок учнів, методів попередження та усунення.

8. Пояснення та показ способів раціональної організації робочого місця при виконанні виробничого завдання.

9. Пояснення та показ найбільш раціональних прийомів і послідовність виконання завдань, методів самоконтролю в процесі роботи. якості виконання робіт.

10. Пояснення правил охорони праці, техніки безпеки та електробезпеки.

11. Перевірка засвоєння матеріалу вступного інструктажу.

12. Пробне виконання учнями прийомів та методів виконання робіт.

13. Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання вправ або самостійних робіт.

14. Видача завдань учням і розподіл їх розставлення учнів по робочих місцях.

1. При вивченні операцій:

 • пояснення й показ майстром виробничого навчання робочих способів і прийомів виконання операцій в уповільненому темпі з коментарем, а потім у робочому темпі;
 • розробка та застосування документації письмового інструктажу. Застосування методики поєднання інструктажу та вправ, тобто розчленування його , особливо в тому випадку, коли вивчаються на уроці декілька різних прийомів. Вірність і міцність первинного засвоєння прийомів та способів, що демонструє майстер виробничого навчання.

2. При виконанні комплексних робіт:

 • вивчення креслень, схем, технічних вимог і послідовності виконання робіт (основа ввідного інструктажу);
 • показ нових незнайомих, важких для опанування учнями прийомів, методів складних за технологією виробничих робіт;
 • розвиток в учнів навичок самостійного планування технологічного процесу й виконання навчальних робіт.

3. Під час навчання учнів в умовах виробництва:

 • розкриття особливостей організації й технологічних видів робіт, які характерні для професії у виробничих умовах;
 • залучення до проведення інструктажів робітників-наставників, бригадирів учнівських бригад;
 • показ прогресивних, інноваційних, високопродуктивних прийомів праці;
 • використання технічної та технологічної документації.
 

Типові вимоги до проведення поточного інструктажу

Методичні

вимоги

Завдання обходів робочих місць учнів Особливості

поточного інструктажу

1. Чітке визначення навчальної діяльності учнів на уроці.

2. Включення в роботу як окремого учня, так і всієї групи.

3. Розвиток в учнів вміння самостійно планувати та аналізувати свою роботу.

4. Заохочення творчого підходу учнів до вирішення.

5. Виховання високої культури праці, навичок раціональної організації робочого місця.

6. Раціональне використання учнями робочого часу, приділення уваги якості роботи, продуктивності праці.

7. Розвиток в учнів здібностей самостійно визначити помилки й знаходити способи їх усунення, навичок групового та колективного контролю.

8. Принципове та вимогливе ставлення до дотримання учнями правил безпеки праці.

1. Перевірка правильності застосування учнями способів і прийомів роботи.

2. Перевірка дотримання учнями технологічного процесу виконання робіт.

3. Перевірка правильного використання контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, навчально-технічної документації, інструкційно-технологічних карток тощо.

4. Контроль за якістю виконання навчально-виробничих робіт.

5. Перевірка виконання правил техніки безпеки праці.

6. Прийом та оцінка навчально-виробничих робіт.

1. При вивченні операцій:

 • Забезпечення під керівництвом майстра виробничого навчання відпрацювання та засвоєння учнями правильних прийомів і методів виконання окремих частин операцій, окремих прийомів, способів виконання робіт;
 • при необхідності повторення показу трудових прийомів майстром виробничого навчання на робочому місці для окремого учня, групи;
 • використання документів письмового інструктажу (інструкційно-технологічна карта тощо).

2. При виконанні робіт комплексного характеру:

 • Спрямування інструктажу на якісне забезпечення виконання учнями навчально-виробничих робіт з врахуванням високої продуктивності праці у відповідальності з завданням або самостійно розробленим технологічним процесом (майстер виробничого навчання звертає увагу на виконання спеціальних вправ з відпрацювання нових, незнайомих учням, складних прийомів праці);
 • широке застосування міжпредметних зв’язків;
 • контроль якості виконання навчально-виробничих робіт;
 • стимулювання самостійності учнів, розвиток в них самоконтролю в процесі виконання робіт.

3. Під час навчання на виробництві:

 • поточне інструктування на
 • виробництві проводиться з метою забезпечення якісного й високопродуктивного виконання учнями робіт в умовах виробництва, вимог організації праці по технології;
 • спрямування її на забезпечення умов по засвоєнню учнями сучасної техніки та технології, передових високопродуктивних прийомів і способів праці

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи учнів

та поточного інструктажу майстра виробничого навчання

Хід самостійної роботи учнів з виконання навчального завдання, а тим паче зміст поточного інструктажу майстра або викладача неможливо передбачити в усіх деталях, але основне може й повинно бути передбачено й сплановано, а саме:

1. Характер завдання, яке повинен виконати учень.

2. Розділення завдання по частинах.

3. Визначення та обгрунтування того головного, на що має бути звернена увага викладача й майстра виробничого навчання під час виконання учнями завдання.

4. Прийоми та методи виконання завдань, які мають бути особисто показані викладачем або майстром виробничого навчання.

5. Методика особистого показу.

6. Методика контролю свідомих дій учнів з виконання завдання.

7. Засоби, які забезпечують дотримання учнями правил техніки безпеки.

8. Методи виховання в учнях культури праці.

9. Методи відпрацювання в учнях самостійності в роботі.

10. Зміст поточного інструктажу учнів на різних етапах заняття.

11. Пересування по робочих місцях.

Щоб правильно визначити характер завдання, треба розуміти, що в основі практичного навчання лежить операційно-комплексна система, суть якої полягає в тому, що перші вміння учень отримує при засвоєнні окремих операцій, а остаточно їх удосконалює при виконанні спочатку простих, а потім більш складних комплексних робіт. Ця система дає можливість розумно поєднувати навчання з виробничою працею.

При визначенні характеру завдання, автор розробки повинен вирішити питання про те чи носить воно характер навчально-тренувальний (без виготовлення продукції), чи буде виконуватися на базі виробничої праці. При вирішенні цього питання треба враховувати складність завдання, ступінь новизни його для учнів, час для його виконання, практичну й теоретичну підготовку учнів.

Методичні рекомендації з прийому робіт учнів

Цей розділ може бути не в кожній розробці. Він необхідний лише там, де вирішальне місце займає оцінка якості роботи учня. Тоді автор має дати в розробці описання вимог до якості виробу або виконаної роботи. Ці вимоги мають бути обгрунтовані рівнем підготовки учнів. Потім треба описати методику прийому робіт:

1) прийом завдання від кожного учня окремо, щоб не відволікати увагу інших, хто ще не завершив виконання;

2) виділити для прийому робіт час, щоб аналізувати кожну роботу для всієї групи.

Метод прийому роботи залежить від мети прийому: удосконалення вмінь чи атестація учнів.

Типові вимоги до проведення заключного інструктажу
Послідовність

Інструктажу

Підвищення

Ефективності

Особливості заключного інструктажу
1. Підведення підсумків уроку, аналіз виконаних робіт учнівською бригадою і кожним учнем окремо.

2. Показ кращих навчально-виробничих робіт та їхній аналіз. При цьому звертається увага на відповідальність учнів за якісний випуск виготовленої продукції під час уроку.

3. Підведення підсумків змагання між учнями, учнівськими бригадами.

4. Аналіз типових помилок і характерних недоліків, що мали місце при виконанні навчально-виробничих

Робіт та шляхи усунення їх.

5. Аналіз дотримання правил безпеки праці.

6. Аналіз витрат робочого часу.

7. Аналіз організації робочих місць.

8. Оцінювання знань.

9. Ознайомлення з наступною темою уроку.

10. Пояснення домашнього завдання:

 • Підготовка учнів до виконання;
 • Використання різних видів завдань;
 • Системний контроль за виконанням домашніх завдань;
 • Визначення обсягу домашнього завдання;
 • Підготовка учнів до його самостійного виконання;
 • Спрямування на застосування отриманих знань на практиці;
 • Інструктування учнів з виконання домашнього завдання.
1. Підведення підсумків виконання навчально-виробничих робіт.

2. Проведення аналізу успіхів і недоліків учнів в оволодінні професією.

3. Надання інструктажу навчального характеру (кращі роботи учнів, еталони виробів, зразки).

4. Показ учням, що потрібно зробити для усунення помилок та закріплення успіхів.

5. Залучення учнів до активного обговорення наслідків уроку.

6. Об’єктивне та всебічне проведення аналізу наслідків уроку, аргументоване виставлення оцінок.

7. Використання різних видів домашньої роботи: усні, письмові, графічні, практичні

8. Доручати учням самостійну роботу на складання технологічного процесу, що буде вивчатися на наступному уроці

9. Інструктування учнів про способі виконання комплексних завдань на основі міжпредметних зв’язків, конструювання пристроїв.

1. При вивченні операцій:

 • аналіз рівня оволодіння операціями та прийомами роботи;
 • згідно вимог кваліфікованої характеристики;
 • дотримання педагогічного такту, особливо тоді, коли учень через свою недосвідченість допустив помилки;
 • широко практикувати порівняння робіт учнів з еталонними або роботами-зразками.

2. При виконанні комплексних робіт:

 • аналіз трудової діяльності;
 • дотримання учнями вимог технологічного процесу, якості виконання робіт;
 • дотримання учнями вимог технологічного процесу, якості виконання робіт;
 • раціональне використання робочого часу;
 • залучення учнів до аналізу виконання робіт, вміння самостійно визначити помилки та попереджувати їх виникнення;
 • заохочення учнів, які вносять пропозиції щодо вдосконалення технологій, інструментів, пристроїв, способів контролю робіт.

3. При навчанні учнів в умовах виробництва:

  • аналіз вмінь учнів виконувати роботу в виробничих умовах;
  • дотримання встановлених вимог до організації та технології виробництва;
  • при навчанні учнів у складі виробничих бригад проведення інструктажу проходить у вигляді виробничих нарад;
  • залучення кваліфікованих робітників і керівництва виробничих цехів (дільниць, бригад) для підведення підсумків роботи учнів.
Наступний запис
Типові вимоги до проведення вступного інструктажу
Попередній запис
Модель проведення уроку теоретичного навчання
Меню